NEAΣυµβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών – Καίρια θέματα για επιχειρήσεις

Προκειμένου να μπορούν πωλητές ή προμηθευτές να βασίζονται σε τυποποιημένη σύμβαση και οι ξεχωριστοί όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων να είναι δεσμευτικοί για τον καταναλωτή, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι συμβατικοί τους όροι δεν είναι καταχρηστικοί. Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών η οποία ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (N. 2251/1994), όροι δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή, εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης o καταναλωτής τους αγνοούσε ανυπαιτίως, όπως, ιδίως, όταν ο προμηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε την δυνατότητα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

Γενικοί όροι συμβάσεων που δημιουργούν σημαντική ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών, σε βάρος του καταναλωτή, απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας οποιουδήποτε όρου κρίνεται κατά περίπτωση, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή των υπηρεσιών για την οποία συνάπτεται η σύμβαση, ο σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλοι οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Ο Ν. 2251/1994 περιέχει ενδεικτική λίστα γενικών όρων συμβάσεων που θεωρούνται καταχρηστικοί σε κάθε περίπτωση. Δεδομένου ότι οι καταναλωτές αντιμετωπίζονται ως του κατά κανόνα ασθενέστερου συμβαλλόμενου, το βάρος της απόδειξης βαρύνει τον πωλητή ή τον προμηθευτή που θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι όροι της σύμβασης έχουν διατυπωθεί σε απλή και κατανοητή γλώσσα, είναι συμβατοί με έντιμες και δίκαιες πρακτικές και δεν δημιουργούν σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών σε βάρος του καταναλωτή.

Δεν απαιτείται ο καταναλωτής να έχει προβεί σε κάποια πληρωμή για να εμπίπτει μια σύμβαση στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τις καταχρηστικές ρήτρες. Ωστόσο, όταν ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ή υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή, οι πωλητές και προμηθευτές οφείλουν να παρέχουν σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες των συμβατικών όρων πριν την σύναψη της σύμβασης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση προπληρωμής ή προκαταβολής, όλες οι πληροφορίες σε σχέση με το εάν και υπό ποιες συνθήκες επιστρέφεται το προπληρωτέο ποσό θα πρέπει σαφώς να διευκρινίζονται. Εκτός της δυνατότητας προσφυγής στα δικαστήρια, έχουν αναπτυχθεί άλλα πιο ήπια νόμιμα μέσα που διευκολύνουν τον καταναλωτή να κινήσει διαδικασίες κατά ενός ή περισσότερων πωλητών ή προμηθευτών. Αναφορές μπορούν να υποβληθούν επίσημα στον Συνήγορο του Καταναλωτή με σκοπό την αποτροπή της εφαρμογής καταχρηστικών όρων και την επίτευξη εξωδικαστικής διευθέτησης της διαφοράς.

Επίσης μπορεί να υποβληθεί καταγγελία ενώπιον της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α) που δεν επιλύει καταναλωτικές διαφορές από μόνη της, αλλά έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί ελέγχους και να επιβάλλει σημαντικά πρόστιμα σε περιπτώσεις παραπλάνησης καταναλωτών, και σε όλα τα στάδια της διακίνησης και εμπορίας αγαθών, καθώς και της παροχής υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι πωλητές και οι προμηθευτές που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε καταναλωτές θα πρέπει να εξετάσουν τους όρους των τυποποιημένων τους συμβάσεων υπό το πρίσμα του Ν. 2251/1994 και να κάνουν τις αναγκαίες βελτιώσεις ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα δίκαιας μεταχείρισης και διαφάνειας με σκοπό την αποφυγή ενδεχόμενων ευθυνών και την διασφάλιση της εταιρικής τους φήμης.

Εκτός από την ανάγκη σαφούς διατύπωσης και δέουσας έμφασης σε σημαντικές πληροφορίες, ιδίως συμβατικών όρων με οικονομικό αντίκτυπο για τους καταναλωτές, οι πωλητές και προμηθευτές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν πραγματική δυνατότητα να εξοικειωθούν με τους όρους της σύμβασης, πριν την σύναψη της σύμβασης. Οι όροι θα πρέπει να συνάδουν με προφορικές δηλώσεις που έχουν δοθεί προηγουμένως, προκειμένου να μπορούν οι πωλητές ή προμηθευτές να βασίζονται στους σχετικούς όρους και εύλογα να ισχυρίζονται ότι είναι δεσμευτικές για τον αντισυμβαλλόμενο καταναλωτή.

Στην Calypsis συνδράμουμε τους πελάτες μας στην βελτίωση των εμπορικών τους πρακτικών και συμβατικών ρυθμίσεων, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμιτά καταναλωτικά και επιχειρησιακά συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών. Αυτή η ενημέρωση έχει προετοιμαστεί προς γενική ενημέρωση των πελατών μας και άλλων ενδιαφερομένων προσώπων. Δεν προορίζεται να θεωρηθεί ως νομική συμβουλή.

https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/10/logo_white2.png
https://calypsis.legal/wp-content/uploads/2020/11/greece2.png
Αθήνα

Αθανασίου Διάκου 11
14561 Κηφισιά

Θεσσαλονίκη

Φράγκων και Ορφανίδου 1
54626 Θεσσαλονίκη

T: +30 210 8315645

Ακολουθείστε μας:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

© Calypsis Legal Partners 2024

elGreek